Användarverktyg

Webbverktyg


offentliga_dokument

Offentliga dokument

Avtal rörande Västlänken / Västsvenska paketet

Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige medfinanseringsavtalet_2010-04-01.pdf

Avtal om genomförande av Block 1, med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige genomfoerandeavtal_vaestsvenska_paketet_block_1.pdf

Avtal om genomförande av Block 2 genomfoerandeavtal_vaestsvenska_paketet_block_2.pdf

Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet 0020_paraplyavtal_foer_genomfoerande_av_vaestsvenska_paketet.pdf

avtal ekonomi

Material från Göteborgs Stad

Enkät om Västlänken vår-försommar 2015 enkaet-om-vaestlaenken-analysrapport.pdf

Det historiska ”trädavtalet” från 1807 som förekommit i en debattartikel i GP 6/9-14 raseringskontraktet_1807.pdf

Miljökonsekvensbeskrivning 05_miljokonsekvensbeskrivning.pdf

300 hus berörs av Västlänken

Fastigheter och intrång - Ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal fastigheter_och_intrang.pdf

Stadsbyggnadskontoret

Stadsledningskontoret

Förfrågan till parterna i ”Avtal om medfinansiering av transportövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige-Västsvenska paketet” foerfragan_till_parterna_i_vaestsvenska_paketet.pdf

Trafikkontoret

Offert och beställning av PR-kampanj Västlänken tk_vl_best_off.pdf

Trafikstrategi för Göteborg - Underlagsrapport / Hur många reser i Göteborg 2035? underlagsrapport_hur_manga_reser_2035_dec13.pdf

Material från Västra Götalandsregionen

Transportstrategi för Göteborgsregionen med omland eller ”Så ska vi ha´t” - December 1999 transportstrategi_sa_ska_vi_ha_t_199912.pdf

Kulturmiljöer av riksintresse i Göteborg. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 2008. riksintressen_goeteborg.pdf

Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland - PM 6 Infrastrukturåtgärder 121227_underlagsrapport_pm6_infrastruktur.pdf

Material från Trafikverket/Banverket

I vår wiki återfinns ett urval av dokument från Trafikverket. Här finns Trafikverkets egen sida för dokument.

Attitydundersökning 2015 ”Nio av tio känner till Västlänken” En av punkterna i sammanfattningen kommer att bli klassisk: ”De negativa är de mest pålästa” rapport-trafikverket-vastlanken-2015---ny.pdf

Ytor med tillfällig nyttjanderätt Här finns en lista med alla de ytor som kommer att tas i anspråk under bygget av Västlänken. tillfallig_nyttjanderatt.pdf Själva kartorna finns på Trafikverkets sida om Västlänken

Rapport: Tågtrafik i Basprognos 2030 beskrivning av trafikering tagtrafikering_2030_20140401.pdf

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - Västlänken och Olskroken planskildhet - Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Västra Götalands län - Samrådshandling April 2015 samradshandling-ansokan_tillstand_miljobalken_vastlanken_olskroken_150414_webb.pdf

Upphandlingsstrategi för Västlänken procurement_strategy_contract_works_west_link_141114.pdf

Västlänken Projektaktuellt december 2014 trvvldec2014.pdf

Järnvägsplan för Västlänken publicerad 2014-12-10 - Då denna innehåller så många dokument så är det osäkert om de kommer att läggas upp här på wikin.

Banverkets förstudie: ”Västlänken – en tågtunnel under Göteborg” banverkets_foerstudie_om_vaestlaenken.pdf

Översiktskarta Sveriges Järnvägsspår oeversiktskarta_jaernvaegsspar_sverige.pdf

Samlad effektbedömning Västlanken med planskildhet i Olskroken samlad_effektbedomning_vastlanken_med_planskildhet_i_olskroken.pdf

trafikverket

Järnvägsutredningen 2006

Diverse handlingar från andra projekt

Upphandling av Lisebergs Station handlingar_ang_lisebergs_station.pdf

offentliga_dokument.txt · Senast uppdaterad: 2017/09/29 13:16 av admin