Användarverktyg

Webbverktyg


remissinstanser

Remisser och andra dokument med synpunkter på Västlänken

Remissvar på TRV:s samrådsunderlag för ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Västlänken

Göteborgs Stad

Yttrande gällande samråd Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, Västlänken och Olskroken planskildhet gbg_stad_yttrande_20150527.pdf

Föreningen Nej till Västlänken

Remissvar på Järnvägsplan

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret och facknämnder goeteborgs_stad_4.2_20150218.pdf

Räddningstjänsten Storgöteborgs remissvar angående Västlänken raeddningstjaensten_storgoeteborgs_remissvar_angaende_vaestlaenken.pdf

Statens Fastighetsverks yttrande

Svenska Kyrkan

Intressen: Hagakyrkan och Örgryte Gamla Kyrka svenska_kyrkan.pdf

Samtliga dokument

Alla inkomna synpunkter ligger nu på vårt Dropboxkonto. De ligger i ett antal undermappar och helt osorterat.

Dropboxmappen finner du här

Dokument från Nätverket Stoppa Västlänken nu

Mats Lövgren svarar på frågor från gymnasister

Gunnar Lindgrens ”Synpunkter på projektet Västlänken i Göteborg med utgångspunkt från Järnvägsutredningen” synpunkter_jaernvaegsutredn_gl.pdf

Caroline Thelnings ”Synpunkter på projektet Västlänken i Göteborg med utgångspunkt från Järnvägsutredningen” cth_synpunkter_jaernvaegsutredning.pdf

Jan Sylvans ”Synpunkter på Järnvägsplan TRV 2013/92333” (Modifierad version av Trädplan Göteborgs mall) trv_2013_92333_synpunkter_pa_jaernvaegsplanen_jan_sylvan.pdf

Gårdagruppen

Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken gardagryttrjaernvaegsplan150126.pdf

Göteborgs Stadsmuseum

Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan

Masteruppsats, Samhällsekonomisk utvärdering av Västlänken masteruppsats_i_offentlig_foervaltning_vt_2014gupea_2077_36264_1.pdf

Riksrevisionen

Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? rir 2012:21 riksrevisionen_anpassad_12_21_statens_satsningar_pa_transportinfrastruktur.pdf

RiR 2012:21 – Bilaga 1 bilaga_1_underlagsrapport_fallstudie_20121206.pdf

Riksantikvarieämbetet

Yttrande över tillåtlighetsprövning för Västlänken trv2012/1033 raae_yttrande-over-vastlanken.pdf

Räddningstjänsten Storgöteborg

Remissyttrande från Räddningstjänsten Storgöteborg remissyttrande_raddningstjansten_140718.pdf

SIKA - Statens institut för kommunikationsanalys

Yttrande över Järnvägsutredning inkl MKB Västlänken sika_remissutlatande_2006.pdf

Wikipedia om SIKA

Västsvenska Handelskammaren

Remissvar över tillåtlighetsprövning för Västlänken trv2012/1033 remissvar_vaestlaenken_2012_vaestsvenska_handelskammaren.pdf

remissinstanser.txt · Senast uppdaterad: 2017/12/12 11:59 av admin