Användarverktyg

Webbverktyg


jag_ser_fram_emot_en_hearing_om_vaestlaenken

Jag ser fram emot en hearing om Västlänken

Att Västsvenska paketet rymmer många bra lösningar för kollektivtrafiken, bilismen och nyttotrafiken är nog många överens om. Det stora diskussionsämnet är utan tvivel Västlänken. Detta projekt delar stadens invånare i ja- och nejsägare.

Det som först var ett utopiskt, statligt finansierat projekt har under de senaste åren, när Västlänken ”upptäckts” och fått lokal finansiering, väckt tvivel hos så många medborgare i Göteborg. Många beräkningar har gjorts för att visa på Västlänkens samhällsnytta när det gäller restider, miljöeffekter, pendlingsnytta etc. Under senare tid har emellertid projektets förträfflighet avsevärt naggats i kanten genom att beräkningar ifrågasatts från olika håll, till exempel:

 • Beräknade gångtider mellan plattform och områdena kring de tänkta stationerna har visat sig vara felaktiga.
 • Ökad spårkapacitet kan kanske nås med betydligt enklare och billigare lösningar.
 • Det blir inga pengar till göteborgarnas sorgebarn spårvägstrafiken i city (Västlänken ger endast nytta till utomkommuns anländande och dito avresande).
 • Den bristande kapaciteten hos de inkommande järnvägslinjerna borde åtgärdas först.
 • Miljönyttan tycks inte bli någon nytta utan beräknas ge ett minus under mycket lång tid.
 • Sättningsskador på grund av ruttnande träpålar under husen i stenstaden befaras när grundvattennivån sänks.
 • Vibrationer från betongtunnlarna i leran när tunga tåg passerar väcker oro (jfr att tunnelröret i Hallandsåsen rört sig redan innan trafiken är igång!).
 • Störningarna i trafiken och stadsmiljön under byggtiden torde bli olidliga för medborgarna.
 • Säkerhetsaspekten vid en olycka i tunneln har ifrågasatts.
 • Kulturbyggnader, fornminnen och parkområden riskerar att tas bort eller ta allvarlig skada.
 • Andelen resenärer tycks inte bli så många som man beräknat – bara 1 procent av kollektivtrafikresenärerna.
 • Tillkommande kostnader som spräcker budgeten verkar har negligerats, mörkats eller inte observerats.
 • Andra lösningsförslag som framförts tycks ge mer nytta för mindre pengar.

Oroade medborgare bekymrar politikerna – eller?

Det är klart att vi göteborgare blir oroliga över all denna osäkerhet! Detta har lett till ett medborgarengagemang som säkert gläder vart politikerhjärta, med tänkbara komplikationer och alternativa förslag presenterade inför överfyllda hörsalar.

Mycket av det påkostade informationsmaterial som spritts av Trafikverket och de lierade politiska organisationerna kan kategoriseras som propaganda. (Utrymmet tillåter inte exemplifieringar.) Trots denna infokanonad tvivlar så många medborgare fortfarande på detta projekt. Jag antar att politikerna innerst inne (även om de inte säger det till varandra) blir bekymrade över detta. Själva tycks de inte tvivla på projektets förträfflighet. Man märker inte mycket av beslutsångest. Det måste innebära att politikerna har bra svar på de ovan listade frågorna som är källor till medborgarnas oro.

Och det är klart att de som ska utföra själva byggnationen säger att det kommer att gå bra – det är ju de som får pengarna.

Klokast tänka efter före

Det är så det fungerar, inte bara i politiken: Man bestämmer sig först för vad man vill komma fram till, och sedan tror man på att de argument som stödjer slutsatsen är sanna, även om de i själva verket är falska, och man negligerar motargumenten. En (seriös) vetenskapsman, däremot, sätter först upp en hypotes och letar sedan lika mycket efter bevis mot som bevis för slutsatsen.

Jag håller med dem som menar att frågans vikt och projektets osäkerhet gör att man borde ta en paus och noggrant väga alternativen, som man nu gör med Slussen och Förbifarten i Stockholm. Man kan kräva av politikerna att de inte kastar goda pengar efter dåliga.

Som bekymrad oorganiserad medborgare anser jag att göteborgarna har rätt att få en total bild. Vem ska man tro på när en expert (oberoende) säger en sak och en annan (med i projektet) säger en annan, och när man hör att den tjänsteman som anmäler en avvikande åsikt inte verkar vara rädd om sitt jobb?

En hearing – ett bra initiativ av politikerna

I denna situation av nedstämdhet råkar jag få se något positivt. I en skrivelse till kommun-styrelsens möte 22 oktober 2014 skriver MP, S och V: ”Det kommer också att behövas en genomgång av Västsvenska paketets delar och de uppgifter om kostnader, kapacitet och klimatnytta som förekommit inför folkomröstningen. Vi återkommer kring detta i ett annat sammanhang.”

Det är ju alldeles utmärkt, tänker jag. Det ska bli spännande att se hur detta kommer att göras. Oavsett om det är Trafikverket som håller i projektet så är det ju politikerna som har drivit fram frågan. Kanske tänker sig politikerna att denna genomgång görs i form av en heldagshearing, lämpligen i Svenska Mässans fina kongresshall, hela stadens oberoende mötesplats, och TV-sänd via stadens hemsida (även som playfunktion). Arrangemanget kan projektledas av en neutral aktör. Oberoende experter bjuds in att ge korta redovisningar om olika aspekter när det gäller nytta, kostnader, miljö, risker, alternativ etc. I en efterföljande debatt kan en oberoende, väl insatt moderator fråga politikerna och de inbjudna experterna om de komplikationer som framkommer. Hearingen dokumenteras i skrift och kan hämtas ut hos kommunen eller laddas ner som pdf.

Ett kvitto för politikerna

Jag antar att politikerna är bekymrade över att inte ha med sig majoriteten av medborgarna när det gäller Västlänken. Att trängselskattefrågan har hanterats som en hal tvål har inte gjort saken bättre. Med en sådan hearing undanröjs eventuella tvivel. Politikerna kan visa att de har bra på fötterna i detta gigantiska projekt. Det bör dessutom kännas tryggt för politikerna att alla kort ligger på bordet innan man sätter spaden i marken.

Därmed undanröjs misstanken om att dagens generation av politiker inte vill ge hela bilden för att därefter ”smita från notan” och lämna över projektet och dess komplikationer till kommande generationer göteborgare.

Gunnar Lindgren Pol mag, skribent

(Denna artikel skickades till GP 31 oktober 2014. Den refuserades av GP)

jag_ser_fram_emot_en_hearing_om_vaestlaenken.txt · Senast uppdaterad: 2014/11/21 10:17 av admin