Användarverktyg

Webbverktyg


motargument_urban_jansson

Innehållsförteckning

Argument emot Västlänken från Urban Jansson

Kostnaden är enorm

I 2009 års penningvärde beräknades Västlänken kosta 20 miljarder kronor och beräknas kosta 23,6 miljarder i penningvärdet i juni 2013. Till detta kommer ytterligare kostnader för t.ex. fyra spår. Se även denna bild.

Nyttan av de två stationerna är försumbar

Väldigt få människor kommer att utnyttja de två stationerna vid Haga och Korsvägen, ställt i förhållande till den kostnad de innebär. Läs mer…

Göteborg är inte geotekniskt lämpligt för Västlänken

I projekteringen har man kommit fram till att stora delar av tunneln kommer att ligga i lera och därför måste dessa delar grävas upp och alla byggnader där tunneln skall dras kommer att behöva rivas, eller flyttas.

Göteborg blir en byggarbetsplats under många år framöver

Enligt plan skall Västlänken invigas 2027. Fram till dess kommer fem etapper att genomföras med en tid på vardera 3 – 4 år. Läs mer…

Byggnader kommer att rivas och försvinna för alltid

Eftersom byggnader kommer att rivas kommer Göteborg att sakna vissa delar av den kulturskatt, som vi borde bevara åt framtida generationer.

Västlänken är enbart tänkt för pendeltåg

De som tror sig kunna resa med fjärrtåg från de nya stationerna kan känna sig lurade. För tillfället är det bara konkreta planer på en linje mellan Alingsås och Kungsbacka. I framtiden har man diskuterat även tåg från Trollhättan. Tåg till Landvetter är också en idé man pratat om, men det finns inte med i den finansiering som idag ligger fast.

Sårbarheten ökar med en tunnel där alla tåg skall passera

I framtiden hoppas man få flera pendellinjer genom Västlänken. Till skillnad mot Tunnelbanan i Stockholm, som består av flera olika linjer är Västlänken tänkt för alla pendeltåg. Ett stopp i trafiken innebär att alla linjer drabbas.

Beslutet av Västlänken bygger på manipulerade ekonomiska underlag

Redan tidigt i projektet dömdes Västlänken ut på ekonomiska grunder av Trafikverket. Istället har man tagit fram nya kreativa beräkningsmodeller för att visa på lönsamhet. Läs mer om detta komplexa tillvägagångssätt. Läs mer….

Riksrevisionen har kritiserat Västlänken

Man har i generella ordalag kritiserat regeringen för dess ineffektivitet avseende satsningarna på vägar och järnvägar. I detalj har man kritiserat Västlänken för att det saknas information i beslutsunderlagen om de tilläggsinvesteringar som krävs.

Västlänken är inte en absolut förutsättning för Västsvenska Paketet

Politiker ljuger då de säger att staten inte skulle vara med och finansiera Västsvenska paketet om inte Västlänken ingår. Staten, regionen och Göteborgs stad skulle spara pengar med ett billigare alternativ.

Det är mer angeläget att bygga om spårvagnsnätet vid Centralstation och Brunnsparken än att bygga Västlänken

Antalet resenärer som dagligen tar sig igenom dessa knutpunkter är betydligt fler än de som kommer att kunna utnyttja Västlänken. Därför vore det bättre att utnyttja pengarna från Västsvenska paketet på en sådan lösning.

En jämförelse med Stockholm visar att Västlänken är otroligt dyr

Västlänken är 8 km lång och innebär 3 nya stationer för en kostnad av över 23 miljarder. De planer man har i Stockholm för utbyggnad av Tunnelbanan innebär att man får 19 km ny tunnelbana och 9 nya stationer för en kostnad av nästan 26 miljarder.

"Problemet" med att Göteborg C är en säckstation är en myt

Många stora städer runt om i världen har väl fungerande säckstationer. Stockholm har en kombinerad säck- och genomgångsstation. Det går att utveckla Göteborg C till en väl fungerande säckstation med relativt korta avstånd mellan spåren.

När ett projekt går åt fel håll uppkommer många förslag på alternativa lösningar

Det finns så många alternativ till Västlänken idag, att politiker och allmänhet blir förvirrade. Det är inte förslagsställarnas mening, utan de ser naturligtvis sina förslag som bättre än den föreslagna Västlänken. Men det finns bara några förslag som är realistiska och som uppfyller de ställda kraven.

Stadsplanerarna vill utveckla området runt Centralstationen, vilket innebär att resande skall avsluta sin resa vid Göteborg C

Vissa alternativa lösningar innebär att man skall flytta Centralstationen till t.ex. Gårda. Viktigt för att utveckla området runt Göteborg C är att i så fall utveckla spårvagnstrafiken så att detta trafikslag kan svälja och distribuera trafikanterna till andra delar av Göteborg på ett effektivt sätt. Läs mer…

Ett genomförbart alternativ som med mindre justeringar kan uppfylla de ställda kraven är Förstärkningsalternativet

I de ekonomiska kalkylerna är detta det bästa alternativet, enligt de beräkningar Trafikverket gjorde. Att man inte valde det beror på att politikerna ville ha Västlänken och därför gjorde om kalkylmodellen. Alternativet med t.ex. Förstärkningsalternativet är både billigare och går snabbare att genomföra utan några störningar i Göteborg innerstad, vilket Västlänken innebär. Lär mer….

Många experter pratar om "midjan", ett avsnitt av Göteborgs central bangård, som ett problem

Här pressas spåren ihop och förhindrar en effektiv in – och utpassering från Göteborgs C. Det som orsakar ”midjan” är Postens hus. Hur många känner till att Trafikverket har sitt huvudkontor för regionen i detta hus? Läs mer….

Geotekniska undersökningar visar på risker att intilliggande fastigheter kommer att påverkas negativt av bygget av Västlänken

Kostnaderna för att åtgärda dessa skador är inte till fullo beräknade i kalkylen och är således en ekonomisk risk.

Politiker från grannkommuner har kritiserat Västlänken

Det har från Göteborgs politiker propagerats för att Västlänken inte enbart är ett projekt, som gynnar Göteborg. Men politiker från närliggande kommuner ställer sig tveksamma till projektet.

Sex moderata riksdagsmän har öppet kritiserat Västlänken.

I en debattartikel i GP 2012-10-08 menade de att det är dags att lyssna på invånarna i Göteborg och kranskommunerna och ödmjukt begrunda deras kritik. Länk

Specialister och experter har dömt ut Västlänken som ett misslyckat projekt

Enskilda forskare har skrivit artiklar där de kritiserat projektet. Professor Jan-Eric Nilsson på Statens väg- och trafikinstitut (VTI) är kanske den mest renommerade kritikern. [Behöver länk/källa]

Det har gått prestige i projektet fån Göteborgs ledande politiker om att genomföra Västlänken

Anneli Hultén och Kia Andreasson har varit de två drivande personerna efter att Göran Johansson lämnade politiken. Numera är även Jonas Ransgård en stark försvarare av Västlänken. De deltar ofta i debatter med motståndare men verkar totalt ointresserade av att lyssna på kritik eller att titta på alternativ.

Eftersom inget bygge har kommit igång är det inte för sent att stoppa projektet och genomföra ett billigare och bättre alternativ

Dock har mycket pengar använts till att projektera ett onödigt och olönsamt projekt.

Trafikverkets personal och andra experter sitter på lösningar som inte fått komma fram till offentligheten

Trafikverkets chef i regionen Håkan Wennerström är mycket tydlig med att Trafikverket arbetar på uppdrag av politikerna och därför inte tar några egna initiativ. Detta är en tveksam inställning då deras roll även är att vara proaktiva och uppträda som experter.

motargument_urban_jansson.txt · Senast uppdaterad: 2014/12/27 21:55 av olofb