Användarverktyg

Webbverktyg


tjaensteutlatande_sbk_20141105

Granskning av detaljplan för järnvägstunneln Västlänken

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-11-05 BN 2014-11-25 Diarienummer 0486/13

Planavdelningen Filip Siewertz Telefon 031-368 15 01 E-post: filip.siewertz@sbk.goteborg.se

Granskning av detaljplan för järnvägstunneln Västlänken; tunnelmynningar, schakt mm inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Vasastaden, Annedal, Landala, Guldheden, Johanneberg, Heden, Skår och Kallebäck

Sammanfattning

Ärendet är ett av två som syftar till att möjliggöra byggandet av en tågtunnel under Göteborg från Gullbergsvass till Almedal samt ge stöd åt Trafikverkets järnvägsplan. Nya detaljplaner tas fram för tunnelmynningar och schakt där markanvändningen skiljer sig för mycket för att endast kunna göra tillägg till gällande detaljplaner. För huvudde-len av tunneln görs en ändring av gällande detaljplaner, ärende

tjaensteutlatandebn2014-11-25.pdf

01_planbeskrivning.pdf

02_plankartor_ny_dp.pdf

03_grundkartor_ny_dp.pdf

04_mkb_vastlanken.pdf

05_samradsredogorelse_samrad_1.pdf

06_samradsredogorelse_kompletterande_samrad.pdf

07_naturmiljoutredning.pdf

08_dagvattenutredning.pdf

09_kulturmiljobilaga_mkb.pdf

10_rosenlundsbron_kunskapsunderlag.pdf

11_trafikbullerutredning.pdf

12_luftkvalitet_nulage.pdf

13_luftkvaliteten_kring_stationslagena.pdf

14_social_och_barnkonsekvensanalys.pdf

15_miljomedicinsk_bedomning.pdf

16_geoteknik_ny_dp.pdf

17_trad_och_tradmiljoer.pdf

tjaensteutlatande_sbk_20141105.txt · Senast uppdaterad: 2014/11/24 14:16 av admin